Program profilaktyki na lata 2013-2018

 

Program Profilaktyki na lata 2013 – 2018, został opracowany na potrzeby Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, ul. B. Głowackiego 37, po zdiagnozowaniu środowiska placówki. Program jest integralną częścią programu pracy opiekuńczo – wychowawczej Bursy, jak również zgodny z podstawą programową, kierunkami realizacji polityki oświatowej ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Diagnozę problemów występujących w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy opracowano w oparciu o analizę dokumentacji pedagogicznej, w tym dzienników zajęć wychowawczych i zeszytu przekazów, dokumentacji koordynatora ds. rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych, dokumentacji zespołu wychowawczego ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków, informacji przekazywanych przez wychowawców i innych pracowników placówki o bieżących problemach wychowawczych, informacji z instytucji współpracujących z bursą, obserwacji zachowania wychowanków oraz wywiadów z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami szkolnymi, trenerami i wychowankami oraz analizę wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Cele Programu Profilaktyki:

 • Kształtowanie lub wzmacnianie norm przeciwnych zachowaniom ryzykownym;
 • Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym;
 • Pomoc w rozwijaniu u wychowanków ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (rozumienie siebie, wzmacnianie tożsamości i poczucia własnej wartości, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, właściwe gospodarowanie czasem, pozytywne myślenie, stawianie sobie sensownych, możliwych do osiągnięcia celów, opieranie się naciskom otoczenia, asertywność) oraz promowanie zachowań alternatywnych do zachowań problemowych;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w bursie i poza nią.
 • Pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb wychowanków ( np.: akceptacji, współpracy, przynależności ) oraz w osiąganiu przez nich satysfakcji życiowej;
 • Promocja zdrowego stylu życia wśród podopiecznych;
 • Dostarczanie wychowankom adekwatnych informacji na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych;
 • Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych;
 • Zapobieganie niepowodzeniom w nauce;
 • Ukazanie wychowankom wartości rodziny w życiu osobistym człowieka;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.