Rekrutacja

Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2017/18.

 

Bursa czynna dla młodzieży od dnia 3 września 2017 roku od godziny 16.00.

 

 UCHWAŁA NR XLV/928/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz…

 

Terminy składania wniosków na rok szkolny 2017/2018:

 

 

Prosimy o pobranie i wypełnienie następujących dokumentów:

Załącznik nr 1   – Wniosek.

Załącznik nr 2   – Zaświadczenie o zamieszkaniu w Bursie w poprzednim roku.

Załącznik nr 3   – Zaświadczenie ze szkoły.

Załącznik nr 4   – Oświadczenie o wielodzietności.

Załącznik nr 5   – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

 

Proces rekrutacji do Bursy reguluje   Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XII/179/15.

 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można dostarczyć:

osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną bursa@bursa.bydgoszcz.pl

 

Osoby, które zostaną przyjęte do Bursy

proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu następujących dokumentów:

–   karta informacyjna.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych – w tym zgoda na publikację wizerunku.

–   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

–   zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych.

–   zgoda na udział w programie – Innowacje Pedagogiczne „KLUB RODZICA”

–   odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich.

–   dowód osobisty – dotyczy osób pełnoletnich.

–   dwa zdjęcia legitymacyjne.